CHRONIMY TWOJE DANE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO. Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Jako, że przetwarzamy Państwa dane i ich ochrona jest dla nas bardzo istotna, przesyłamy niniejszym Państwu informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Archeo Storage.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Archeo Storage  – Anna Sitek, ul. Jodłowa 81, 80-633 Gdańsk, NIP 593-230-04-24, REGON 364727378.

 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Archeo Storage gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich w sposób niezgodny z tymi celami. Celami tymi są:

 • zawarcie, należyte wykonywanie i rozwiązanie umów i inne czynności niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem,
 • marketing naszych produktów i usług,
 • realizacja komunikacji lub dostarczanie usług za pośrednictwem naszych stron internetowych.

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Archeo Storage przetwarza dane osobowe:

 • pozyskane bezpośrednio od Państwa – np. przekazane na umowach w komunikacji email,
 • pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na mocy umów z partnerami – np. źródła publiczne (rejestry KRS, CEIDG) oraz źródła o ograniczonym dostępie (bazy firm).

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

Z racji obowiązków, które nakłada na nas umowa podpisana z Państwem jesteśmy obowiązani gromadzić i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe (numery telefonów, faksów, adresy email, adresy korespondencyjne),
 • dane osobowe (imiona i nazwiska osób korzystających z naszych usług),
 • dane transakcyjne (szczegóły umów zawartych między Państwem a Archeo Storage),
 • dane komunikacyjne (korespondencja z Państwem),
 • dane finansowe (informacje o zrealizowanych płatnościach),
 • dane techniczne (informacje o urządzeniu, z którego wchodzą Państwo na naszą stronę www).

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?

Część danych, które przechowujemy na Państwa temat musimy trzymać zgodnie z obowiązującym prawem co najmniej 5 lat (np. faktury).

Wszystkie pozostałe dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Komu Państwa dane mogą zostać przekazane?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

 • upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom Archeo Storage, np. firmie kurierskiej realizującej usługę transportu Państwa mienia z i do Archeo Storage
 • podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Archeo Storage (usługi prawne, marketingowe, reklamowe, informatyczne – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług).

Jak mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W jaki sposób możecie Państwo kierować do nas zapytanie dotyczące danych osobowych?

Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Archeo Storage prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Archeo Storage, ul.Jodłowa 81, 80-633 Gdańsk, Polska
Email: kontakt@archeostorage.pl, Telefon:  +48 733 822 822

Archeo Storage  dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W razie pytań związanych z przekazanymi informacjami, zachęcamy do kontaktu.